Click on any image in images menu.
Menu
BIP
7 sierpnia 2013

KOMUNIKAT W SPRAWIE PROJEKTU ŻŁOBKOWEGO

Przez okres przerwy Świątecznej wykonano w obu przedszkolach ,,Edukatora” niezbędne prace adaptacyjne, wygospodarowano dodatkowe pomieszczenia w Przedszkolu "Wesołe Słoneczko”. Przy ogromnym zaangażowaniu WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW obu przedszkoli i życzliwym wsparciuRODZICÓW DZIECI z naszych placówek udało się utworzyć w Łomży dwie grupy żłobkowe. Jest to kolejny, wielki sukces LUDZI EDUKATORA i licznych naszych sprzymierzeńców! DZIĘKUJEMY!!! DZIĘKUJEMY!!! DZIĘKUJEMY!!!

                                                                                 Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Edukator" w Łomży Barbara Kuczałek

Chronologia wydarzeń i działań Zarządu Stowarzyszenia ,,Edukator”,

dotyczących opracowania i wdrażania projektu o wartości 1 967 656,81 PLN ,,Dziecko w grupie żłobkowej w Łomży - rodzic wraca do pracy”

I 27 lutego 2012 Zarząd Stowarzyszenia „Edukator” w składzie : Prezes: Barbara Kuczałek Wiceprezes: Bogusława Cymek Sekretarz: Izabela Czerniawska Członek: Piotr Wycik zaakceptował zgłoszoną przez Prezesa Zarządu propozycję opracowania i zgłoszenia do konkursu dotacyjnego MPiPS wniosku o dofinansowanie zorganizowania grup żłobkowych w obu przedszkolach /stosowny zapis jest zawarty w protokole z posiedzenia Zarządu/. II W dniu 17 kwietnia 2012 złożono stosowny wniosek w MPiPS 17.04 III. W dniu 16 maja 2012 otrzymujemy potwierdzenie , że pod względem formalnym nasz wniosek jest poprawny. 16.05 IV. Pismo z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.08.2012 zawiera informację o pozytywnej ocenie merytorycznej naszego wniosku oraz o możliwości uzyskania dofinansowania., pod warunkiem dokonania pewnych zmian. Z powodu toczących się negocjacji należy przesunąć okres realizacji projektu o co najmniej 2,5 miesiąca 17.08 V. 30.08.2012r Pismo Stowarzyszenia "Edukator" do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 30.08 VI. W połowie września 2012 Barbara Kuczałek prezes  i Mikołaj Jednacz wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia ,,Edukator” w Łomży odbywają osobistą rozmowę z Prezydentem Miasta Łomża . Podczas rozmowy Prezes Barbara Kuczałek przedstawia problemy lokalowe Przedszkola ,,Wesołe Słoneczko”, do którego przyjęto pełną, możliwą do umieszczenia liczbę dzieci z powodu dużej liczby zgłoszeń oraz niepewności w okresie realizacji naboru, /marzec, kwiecień 2012/ czy projekt ,,żłobkowy” Edukatora zostanie pozytywnie oceniony i uzyska dofinansowanie. Prosimy Prezydenta o rozważenie możliwości wykorzystania budynku przy ulicy Reymonta po zlikwidowanym przedszkolu. Proponujemy, by docelowo budynek ten przeznaczyć na żłobek miejski. Stowarzyszenie będzie sukcesywnie zdobywać fundusze pozabudżetowe, etapami remontować nieruchomość i wprowadzać kolejne grupy żłobkowe. Prezydent informuje, że władze miasta planują sprzedać działkę a budynek wyburzyć, ale jeszcze decyzje w tej sprawie nie zapadły. Członkowie Zarządu ,,Edukatora” próbują przekonać Prezydenta o potrzebie utworzenia w mieście żłobka i o możliwościach pozyskania funduszy na ten cel np. w ramach Programu ,,Maluch”. Rozmowa kończy się obietnicą, że sprawa zostanie dokładnie rozpatrzona i wkrótce otrzymamy wiążące decyzje. Z rozmowy wyszliśmy z nadzieją, że Pan Prezydent pomoże nam rozwiązać problem lokalowy dla grupy żłobkowej. VII. Pismo z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 września 2012 (wybrano fragment ważny dla dalszych działań w sprawie projektu ); data wpływu do biura: 26.09.2012 12.09 12.09cd Powyższa prośba spowodowana była brakiem ustaleń z Władzami miasta dotyczących lokalizacji grupy żłobkowej przy ul. Reymonta. Prezes Zarządu ,,Edukatora” prowadziła w tej sprawie rozmowy z Panią Wiceprezydent Miasta, która poinformowała, że decyzje ostateczną podejmuje Prezydent. Sprawa była pilna, bowiem mięliśmy do 10 października przedłożyć w Ministerstwie ostateczną wersję budżetu projektu i szczegółowy wykaz robót budowlanych. VIII. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pismem z dnia 3.10.2012 akceptuje nasz wnioseki wyznacza ostateczny termin złożenia poprawionego wniosku /szczególnie w części dotyczącej kalkulacji kosztów robót budowlanych/ na dzień 10 października 2012. 3.10 VIII. Pismo z dnia 8 października 2012 do Prezydenta Miasta Łomża, wysłane również do wiadomości aktualnego najemcy budynku przy ul. Reymonta 4 8.10 IX. Pismo ze Szkoły Językowej do Prezydenta Miasta Łomża; 9.10.2012/ Stowarzyszenie otrzymało do wiadomości. Treść tego pisma oraz telefoniczne rozmowy z władzami miasta powodują, że zlecamy wykonanie przedmiaru robót i kalkulacje kosztów remontu na pomieszczenia przy ul Reymonta 4. 9.10 X. Pismo od Prezydenta Miasta Łomża 15.10.2012. 15.10 XI. Pismo z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2012 18.10 18.10cd XII. Pismo z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 19.11.2012 19.11 Jak widać trwają intensywne kontakty Stowarzyszenia z Ministerstwem w przekonaniu, że lokalizacja na Reymonta wymaga tylko formalnego potwierdzenia decyzji przez władze miasta. XIII. Pismo od Prezydenta Miasta Łomża z dnia 20 listopada 2012 20.11 XIV. Pismo do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 3.12.2012 3.12 XV. Pismo z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 21.12.2012 21.12 XVI. Stosowne dokumenty przesłaliśmy, podpisujemy umowę. ,,Kto dla siebie pracuje, ten siły utraca Kto dla wielu pracuje, ma moc za miliony” /M. Konopnicka/   Opracowanie informacji: Barbara Kuczałek, prezes Zarządu Stowarzyszenia ,,Edukator” w Łomży

ŁOMŻA, 12 STYCZNIA 2013

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.