Menu
BIP
Misja i cele statutowe

 Stowarzyszenie Edukator w Łomży jest organizacją pożytku publicznego promującą wszelkie inicjatywy sprzyjające wyrównywaniu szans rozwojowych osób oraz środowisk zagrożonych marginalizacją  o charakterze społecznym i ekonomicznym. Swoją działalność opiera na społecznej pracy wolontariuszy, inicjuje partnerstwo ludzi oraz instytucji na rzecz wspólnego i skutecznego rozwiazywania problemów lokalnych. Cele statutowe Stowarzyszenia obejmują:

 • Działalność na rzecz grup wyodrębnionych ze względu na szczególne potrzeby edukacyjne, szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną, w tym pomoc i opieka prawna, medyczno -rehabilitacyjna w stosunku do:
  • ofiar wypadków komunikacyjnych, a w szczególności dzieci,
  • ofiar wypadków losowych,
  • osób niepełnosprawnych,
  • osób nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją
  • ofiar przemocy ze strony przestępców kryminalnych.
 • Działalność edukacyjna na różnych szczeblach kształcenia.
 • Działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich,
 • Organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • Działalność na rzecz dzieci i młodzieży ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w celu zwiększenia ich aktywności, wyrównywania szans oraz integracji społecznej i zawodowej,
 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • Działalność na rzecz upowszechniania praw człowieka i swobód obywatelskich oraz wspomagających rozwój demokracji,
 • Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3
  w zakresie określonym w art.4 ust.1, pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie,
 • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Misja i Cele-tekst w języku angielskim