Click on any image in images menu.
Menu
BIP
29 sierpnia 2012

NOWE WŁADZE I ZNOWELIZOWANY STATUT W STOWARZYSZENIU EDUKATOR W ŁOMŻY

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Społeczno – Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym

„Edukator" w Łomży w dniu 28 sierpnia 2012 nadało nową jakość pracy organizacji.

Listę obecności podpisało 79 delegatów na 98 mandatów przyznanych kołom terenowym. Troje delegatów podpisanych na liście zgłosiło wniosek formalny, odczytany zebranym przez p. Piotra Wycika i opuściło obrady tuż po ich otwarciu. W obradach Nadzwyczajnego Walnego Zebrania brało udział 76 delegatów - członków Społeczno – Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator" w Łomży, co stanowi wymaganą liczbę głosów do ważności wszystkich podejmowanych decyzji i uchwał. W zebraniu uczestniczył obserwator , powołany przez Prezydenta Miasta Łomża. Poniżej przedstawiony porządek obrad został ustalony uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z dnia 3 sierpnia 2012r w sprawie zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania członków:
 1. Wybór przewodniczącego i sekretarza oraz komisji niezbędnych do przeprowadzenia obrad nadzwyczajnego zebrania członków Stowarzyszenia „Edukator".
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego oraz sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2011 rok.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej statut Stowarzyszenia „Edukator" w Łomży.
 4. Podjęcie uchwał wprowadzających w życie zmiany statutu, uchwalone przez nadzwyczajne walne zebranie członków.
 5. Zamknięcie obrad.
  Prezeska Zarządu Stowarzyszenia, Pani Stanisława Barbara Kuczałek powitała zebranych i otworzyła Nadzwyczajne Walne Zebranie Poinformowała zebranych, że przyczyną zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania było niezatwierdzenie przez troje członków Zarządu rocznych sprawozdań Stowarzyszenia, bez podania przyczyn merytorycznych. Sprawozdanie finansowe zostało pozytywnie zaopiniowane przez biegłego rewidenta, wybranego w wyniku konkursu ofert. W pracach komisji oceniającej oferty uczestniczył m.in. p. Piotr Wycik .Z wnioskiem formalnym o uznanie obrad za nieprawomocne wystąpił Piotr Wycik. Jako uzasadnienie podał, że Zarząd nie zebrał się fizycznie żeby zatwierdzić nowe koła i aktualizować listę członków kół terenowych. Zarzucił też, że zarząd nie opracował projektu zmian w statucie i innych dokumentów przedstawianych pod obrady. Pani Prezes przedstawiła delegatom następujące fakty w tej sprawie; Zapisy w aktualnym Statucie Stowarzyszenia nie zobowiązują Zarządu do takich działań.
 • Zarząd , którego troje członków za wszelką cenę chce osiągnąć jakieś sobie tylko wiadome cele i sparaliżować pracę w organizacji, w przyjętej uchwale z dnia 3.08.2012 określił tryb i termin zgłaszania projektów uchwał walnego zebrania, zwołanego w trybie nadzwyczajnym.
 • Uchwała w sprawie zatwierdzenia kół i aktualizacji list członkowskich była procedowana elektronicznie. W wyznaczonym terminie - do 20.08 godz. 11.00 troje członków zarządu nie oddało głosu mimo trzykrotnego powiadomienia (16.08 i dwukrotnie 17.08 mailem i smsami) Nie zgłoszono również żadnych zastrzeżeń czy uwag. Członkowie zarządu bywali w tych dniach w biurze i mieli niczym nieskrępowaną możliwość zaznajomienia się z oryginałami deklaracji członków i protokołów założycielskich zebrań kół terenowych nawet całych 12 lat.
 • logiczny ciąg zachowania trojga członków dotychczasowego Zarządu jednoznacznie wskazuje na złą wolę i matactwa, mające na celu uniemożliwienie rozstrzygnięcia konfliktu w Zarządzie - statutowej i ustawowej władzy Stowarzyszenia
 • na spotkaniu zarządu i przedstawicieli kół terenowych przedyskutowano i uzgodniono kierunki zmian w statucie oraz powołano sześcioosobowy zespół redakcyjny. Opracowany w dniu 10. 08.2012 projekt został upowszechniony poprzez przesłanie do kół terenowych oraz wywieszenie na stronie internetowej Stowarzyszenia.
 • osoby kwestionujące legalność zebrania wcześniej uczestniczyły w zebraniach swoich kół terenowych, zostały wybrane na delegatów , przybyły na Nadzwyczajne Walne Zebranie i podpisały listę obecności, potwierdzając tym samym dobrowolne i świadome w nim uczestnictwo Po tych wyjaśnieniach wniosek formalny został poddany pod głosowanie.
Delegaci w głosowaniu jawnym przytłaczającą większością 69 głosów odrzucili wniosek trojga członków Zarządu, przedstawiony przez p. Wycika. Delegaci przystąpili do realizacji porządku obrad Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania została wybrana jednogłośnie Pani Wiesława Bogdan, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Cichym. Sekretarzem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia. została wybrana - również jednogłośnie- Pani Ewa Piwońska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Paproci Dużej. W pracach komisji mandatowej, której zadaniem było skontrolować listy obecności i przekazać informacje w sprawie prawomocności obrad, uczestniczyły następujące osoby: Pani Teresę Wichert, dyrektorka SP w Prudziszkach, Panią Katarzyna Szypcio, dyrektorka SP w Starych Bajkach oraz Pan Tadeusz Słabiński , dyrektor SP w Mazurach. Komisja przeprowadziła kontrolę i sformułowała pozytywny wniosek w sprawie prawomocności obrad. Do pracy w Komisji Wnioskowej wybrano jednogłośnie następujące osoby: Pani Justyna Sidorek, dyrektorka SP w Jasionowie, Pani Renata Olszewska, dyrektorka SP w Uścianach, Pan Mikołaj Jednacz, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Pan Tadeusz Zaremba, pracownik biura Stowarzyszenia, zatrudniony na kontrakcie. Kolejnym zadaniem, nad którym pracowano było przygotowanie delegatów do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Stowarzyszenia za rok 2011. Treść sprawozdania finansowego i merytorycznego ,,Edukatora" umieszczona jest od 15 lipca na stronie internetowej Stowarzyszenia. Biegły rewidenta, wyjaśnił delegatom co to jest sprawozdanie finansowe, w jakim celu jest sporządzane i jakie zawiera najważniejsze informacje. Biegły dokonał krótkiej prezentacji swego doświadczenia w tworzeniu sprawozdań finansowych. Stwierdził, że wygrał przetarg na ofertę Stowarzyszenia ,,Edukator' złożoną w dniu 12 lutego 2011 roku. Komisja powołana przez Zarząd Stowarzyszenia wybrała Jego ofertę i podpisano z nim umowę w dniu 30 kwietnia 2011 roku. Ustawa o Rachunkowości określa warunki wyboru biegłego rewidenta ( & 66 ust. 1 pkt 4). Nikt do dnia 28 sierpnia 2012 roku nie zgłaszał do niego żadnych uwag odnośnie wykonanych opinii. Badanie dostosowano do specyfiki działania Stowarzyszenia. Badanie miało na celu ocenę prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz czy można na ich podstawie dokonać analizy kondycji Stowarzyszenia. Na podstawie tych ksiąg zostało sporządzone sprawozdanie finansowe przez księgową Stowarzyszenia. Ocena była wykonana tylko na potrzeby audytu wewnętrznego. Miała na celu określenie, czy Stowarzyszenie jest w stanie kontynuować swoją działalność w następnych okresach finansowych. Biegły rewident stwierdził na podstawie przeprowadzonych badań, że kondycja Stowarzyszenia nie jest zła, nie prowadzi do upadłości. Na podstawie analizy badań wykonanych od roku 2005 roku stwierdził, iż nie jest to najgorszy wynik finansowy. Stwierdził z całą odpowiedzialnością, iż sprawozdanie można przyjąć. Zebrani nie mieli pytań do Pana Kruszewskiego. Następnie główna księgowa Stowarzyszenia Pani Elżbieta Wdziękońska poinformowała, że jest w posiadaniu opinii wykonanych przez biegłego rewidenta i może je w każdej chwili udostępnić zainteresowanym. Pani Elżbieta Wdziękońska dokonała dokładnej analizy rachunku Stowarzyszenia. Zebrani nie mieli pytań do księgowej. Delegaci w głosowaniu jawnym, oddając 69 głosów za, zatwierdzili sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia za rok 2011. Sześciu delegatów wstrzymało się od głosowania. Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do pracy nad zmianami w statucie. Przewodnicząca poinformowała zebranych, że godnie z uchwałą Zarządu z dnia 3 sierpnia w sprawie zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania, na siedem dni przez tym zebraniem tj do 21 sierpnia powinny być zgłoszone wnioski w sprawie projektów uchwał. Stwierdziła również, że delegaci otrzymali za pośrednictwem kół terenowych oraz za pośrednictwem Internetu projekt uchwały, opracowany i uzasadniony przez zespół redakcyjny wyłoniony na zebraniu konsultacyjnym w dniu 3 sierpnia br. Treść tego projektu zebrani otrzymali w materiałach w formie papierowej. Przewodnicząca poprosiła przewodniczącego komisji wnioskowej o przedstawienie zgłoszonych projektów, wraz z propozycją kolejności głosowania. Przewodniczący Komisji Wnioskowej, Pan Mikołaj Jednacz stwierdził, że wpłynęły dwa projekty uchwał, które zostały przesłane do Kół Terenowych oraz umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia. Wobec niewpłynięcia innych wniosków i projektów uchwał w tej sprawie, Komisja wnioskuje o poddanie pod głosowanie delegatów projektu uchwały w sprawie zmian w statucie, który został opracowany przez zespół redakcyjny powołany podczas posiedzenia konsultacyjnego przedstawicieli kół terenowych i zarządu w dniu 3 sierpnia 2012 r. Zebrani nie zgłosili uwag.. Delegaci przystąpili do głosowania nad przyjęciem całej uchwały w sprawie zmian w statucie, wraz z przyjętymi poprawkami. Za przyjęciem głosowało 75 delegatów, przeciw 0 delegatów, od głosowania wstrzymało się 0 delegatów; uchwała o zmianach w statucie została przyjęta.W związku z uchwaloną zmianą Statutu wygasły mandaty dotychczasowego Zarządu Stowarzyszenia ,,Edukator". Nadzwyczajne Walne Zebranie dokonało więc wyboru nowego Zarządu, według uchwalonej przed chwilą procedury. Wyboru Prezesa Zarządu dokonano w głosowaniu bezpośrednim, tajnym, na podstawie okazanych mandatów (według listy, za pokwitowaniem).     W wyniku tajnego głosowania Pani Stanisława Barbara Kuczałek została ponownie wybrana Prezesem Zarządu Stowarzyszenia ,,EDUKATOR" w Łomży Ilość głosów za 75, przeciw 1.       W głosowaniu jawnym na Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia ,,EDUKATOR" w Łomży wybrano Pana Mikołaja Jednacza 75 głosami za, 1 przeciw. Pani Elżbieta Wdziękońska została jednogłośnie. wybrana w głosowaniu jawnym na Skarbnika Zarządu łomżyńskiego ,,Edukatora"      Pani Prezes podziękowała za zaufanie, jakim obdarzyli ją delegaci podczas tajnego głosowania. To zaufanie bardzo zobowiązuje a jednocześnie utwierdza w przekonaniu, że uczciwa i wytężona praca na rzecz dobra wspólnego zawsze się obroni przed cwaniactwem, próbą żerowania na czyimś dorobku, próbą zawłaszczenia osiągnięć, które są efektem wieloletnich działań, pełnych poświęceń a nawet wyrzeczeń wszystkich tych, którzy do Stowarzyszenia trafiają z potrzeby serca, z potrzeby służenia drugiemu CZŁOWIEKOWI.

WSZYSTKIM CZŁONKOM STOWARZYSZENIA I NOWYM WŁADZOM

ŻYCZYMY POMYŚLNOŚCI I SUKCESÓW W PRACY DLA DOBRA WSPÓLNEGO!

 • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.