Click on any image in images menu.
Menu
BIP
3 stycznia 2014

Działania projektu współfinansowanego przez PFRON

nagłówekDziałania projektu skierowane są do dzieci w wieku 1-10 lat z orzeczoną niepełnosprawnością. Prowadzenie systematycznej, kompleksowej rehabilitacji i działań profilaktycznych oraz efektywnego systemu zindywidualizowanego wsparcia dzieci niepełnosprawnych, w stopniu zapewniającym im możliwość właściwego rozwoju, który w przyszłości zaowocuje prawidłowym funkcjonowaniem w sferze społecznej i zwiększeniem samodzielności w życiu codziennym to główne , zakładane efekty. Działania zaplanowane w projekcie tworzą równe szanse dla najsłabszych grup społecznych, ponieważ korzystanie z usług rehabilitacyjnych i profilaktycznych pozwoli rodzicom, nieposiadającym wystarczających środków finansowych, odpowiednio zadbać o zdrowie swoich pociech. Nadrzędnym celem tego projektu jest osiągnięcie najwyższego, możliwego do osiągnięcia poziomu samodzielności i niezależności dzieci niepełnosprawnych oraz zniwelowanie, zahamowanie lub znaczące spowolnienie występujących dysfunkcji. Dodatkowym efektem będzie rozwijanie integracji środowiskowej dzieci niepełnosprawnych poprzez zapewnienie im warunków maksymalnego usprawnienia w różnorodnych formach współuczestnictwa w grupie rówieśniczej. Zwiększenie samodzielności dzieci niepełnosprawnych, poprawa ich zdolności prawidłowego i aktywnego funkcjonowania społecznego, nowe doświadczenia zdobywane w grupach rówieśniczych zapewnią im łatwiejszy start w dalszej edukacji oraz zapobiegną w przyszłości wykluczeniu społecznemu a w dalszej perspektywie zawodowemu, co pozytywnie służy procesowi rewalidacji. Zadaniem głównym projektu jest prowadzenie kompleksowej rehabilitacji dzieci w wieku 1-10 lat z orzeczoną niepełnosprawnością, mieszkających na terenie miasta Łomży, powiatu łomżyńskiego i zambrowskiego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z małych środowisk wiejskich, które mają znacznie ograniczony dostęp do właściwej rehabilitacji. Przewidujemy w każdym roku realizacji projektu udział 21 beneficjentów na zasadzie równych szans. Wszystkie działania opierają się na zasadzie pracy indywidualnej oraz grupowej-włączającej z dzieckiem niepełnosprawnym. Wielospecjalistyczne zajęcia będą prowadzone pod kierunkiem psychologów, fizjoterapeutów i pedagogów. Rehabilitacja ukierunkowana bedzie na usprawnienie fizyczne i psychiczne oraz stymulowanie aktywności poprzez stosowanie odpowiednich metod pracy, indywidualnie dostosowanych do potrzeb każdego dziecka niepełnosprawnego. Szczegółowa diagnoza rozwoju każdego dziecka wraz z określeniem wskazań do pracy pedagogiczno-terapeutycznej i rehabilitacyjnej będzie prowadzona pod kierunkiem specjalistów :psychologów, fizjoterapeutów i pedagogów. Zostaną opracowane dla każdego dziecka IPD stosownie do jego potrzeb rozwojowych i możliwości wynikających ze stwierdzonych ograniczeń funkcjonalnych. Kompleksowa stymulacja działań odbywać się będzie w warunkach terapii wielospecjalistycznej, z wykorzystaniem odpowiednio dobranego sprzętu, wyposażenia, oraz atrakcyjnych środków dydaktycznych

______________________________________________________________________________________________
Projekt współfinansowany
ze środków PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ramach XIII konkursu. Umowa nr ZZO/000069/10/D z dnia 17 grudnia 2013 o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.