Click on any image in images menu.
Menu
BIP
5 maja 2014

Jubileusz piętnastolecia działalności „Edukatora”

W bieżącym roku kalendarzowym mija piętnaście lat funkcjonowania i bardzo aktywnej działalności Społeczno Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym ,,Edukator” w Łomży. Zarząd Stowarzyszenia ma zaszczyt zaprosić nauczycieli, rodziców i uczniów prowadzonych 44 placówek oświatowych oraz wszystkich naszych sympatyków do udziału w konkursie na tekst i melodię hymnu naszego stowarzyszenia. Szczegóły w regulaminie konkursu.
ZAPRASZAMY!

 

REGULAMIN KONKURSU NA HYMN
Społeczno Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym ,,EDUKATOR” w Łomży

I. Organizator.

Inicjatorem i organizatorem konkursu jest Zarząd Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia   Pomocy  Pokrzywdzonym  i  Niepełnosprawnym ,, EDUKATOR” w Łomży.

II. Cele konkursu.

  1. Celem głównym konkursu jest powstanie hymnu EDUKATORA w możliwie najlepszej wersji, nawiązującej do tradycji, celów i zadań Stowarzyszenia.
  2. Hymn, zaprezentowany oficjalnie po raz pierwszy z okazji 15 rocznicy utworzenia Stowarzyszenia EDUKATOR, będzie umacniać więzi pomiędzy członkami i placówkami tej organizacji pozarządowej oraz popularyzować jej działalność, a także podnosić rangę w lokalnych i szerszych środowiskach.
  3. Zarząd Stowarzyszenia, przy czynnym udziale i aktywności dyrektorów i rad pedagogicznych oraz rad rodziców prowadzonych szkół i przedszkoli, spowoduje popularyzację hymnu i poczucie jego doniosłej, integracyjnej roli w życiu poszczególnych placówek i kół terenowych Stowarzyszenia.

III. Cele szczegółowe.
Konkurs obejmuje opracowanie hymnu w dwu modułach:
Moduł I; tekst w języku polskim i zapis nutowy melodii.
1. Tekst powinien składać się maksymalnie z trzech strof nie dłuższych niż po osiem wersów oraz powtarzalnego refrenu.
2. Treść, o charakterze przejrzystym, przyswajalnym i przystosowanym do możliwości oraz poprawnego słownictwa uczniów, nawiązywać ma do założeń wymienionych w p.II.1
3. Melodia, o charakterze podniosłym i jednocześnie dynamicznym, powinna być przedstawiona w zapisie nutowym na jeden głos (dopuszczalny jest jednogłosowy zapis melodii oraz jeden instrument towarzyszący).
4. Zapis ma obejmować tonację durową (maksymalnie dwa znaki chromatyczne), uwzględniającą przeciętne możliwości wokalne uczniów szkół podstawowych.
5. Prezentowany tekst i melodia nie mogą być przed ogłoszeniem wyników konkursu nigdzie publikowane, zaś autor swoim zgłoszeniem do konkursu potwierdza ten warunek oraz fakt, że utwór nie posiada jakichkolwiek cech plagiatu.
Moduł II; tekst hymnu w języku polskim.
1. Tekst powinien składać się maksymalnie z trzech strof nie dłuższych niż po osiem wersów oraz powtarzalnego refrenu.
2. Treść, o charakterze przejrzystym, przyswajalnym i przystosowanym do możliwości oraz poprawnego słownictwa uczniów, nawiązywać ma do założeń wymienionych w p.II.1.
IV. Terminy i zgłoszenia.
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu jego ogłoszenia na stronie internetowej Stowarzyszenia EDUKATOR i kończy się 15 czerwca 2014 r. Prace nadesłane po tym terminie nie będą oceniane przez Komisję Konkursową – decyduje data nadania lub dostarczenia pracy konkursowej do Biura Stowarzyszenia w Łomży, ul. Wojska Polskiego 29A.
2. Prace należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej nazwą: Stowarzyszenie EDUKATOR,18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 29A z dopiskiem: Konkurs na hymn.
3. Nadawca (autor pracy konkursowej) zamieszcza wewnątrz drugą, zaklejoną kopertę opatrzoną swoim pseudonimem i zawierającą nazwisko, imię, datę urodzenia, adres, telefon kontaktowy, miejsce pracy lub nauki, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
4. Dopuszcza się możliwość dołączenia nośnika elektronicznego, zawierającego prawykonanie zgłaszanego utworu.
5. Udział w konkursie mogą brać osoby fizyczne, organizacje i instytucje krajowe lub zagraniczne.
6. Prace zgłoszone przez osoby nieletnie oceniane będą w ramach oddzielnej grupy.
V. Kryteria oceny i nagrody.
1. Przy ocenie prac będą głównie brane pod uwagę następujące elementy:

-poziom literacki tekstu oraz jego powiązanie ze specyfiką działalności Stowarzyszenia;
-komunikatywność i klarowność treści prezentowanego hymnu;
-dostosowanie linii melodycznej i tonacji do możliwości wokalnych uczniów szkół podstawowych;
-czytelność i stopień trudności w interpretacji zapisu nutowego; dynamika i łatwość do zapamiętania melodii.

2. Organizator przewiduje następujące nagrody:
Moduł I
Miejsce pierwsze:

-uznanie pracy jako obowiązujący Hymn Stowarzyszenia, przeznaczony do rozpowszechnienia w placówkach i filiach EDUKATORA wraz z podaniem nazwiska Autora,
-publikacja treści hymnu i nazwiska jego Autora na stronie internetowej EDUKATORA,nagroda pieniężna w wysokości 2.000 zł,
-nadanie Autorowi honorowego członkostwa Stowarzyszenia /dotyczy autorów pełnoletnich /

Miejsce drugie :

-wyróżnienie połączone z publikacją treści hymnu i nazwiska jego Autora na stronie internetowej EDUKATORA,
-nagroda pieniężna w wysokości 700 zł.

Miejsce trzecie :
-wyróżnienie połączone z publikacją treści hymnu i nazwiska jego Autora na stronie internetowej EDUKATORA,
-nagroda pieniężna w wysokości 500 zł.

Moduł II
Miejsce pierwsze

-opublikowanie tekstu - wraz z podaniem nazwiska Autora- na stronie Stowarzyszenia w celu rozpowszechnienia w placówkach i filiach EDUKATORA,
-nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł.

Miejsce drugie :

-opublikowanie tekstu - wraz z podaniem nazwiska Autora - na stronie Stowarzyszenia w celu rozpowszechnienia w placówkach i filiach EDUKATORA,
-nagroda pieniężna w wysokości 500 zł.

Miejsce trzecie:

-opublikowanie tekstu - wraz z podaniem nazwiska Autora - na stronie Stowarzyszenia w celu rozpowszechnienia w placówkach i filiach EDUKATORA,
-nagroda pieniężna w wysokości 300 zł.

VI. Komisja konkursowa.
1. Komisję do oceny zgłoszonych prac powoła Zarząd Stowarzyszenia
2. Ustala się , że komisja będzie liczyła pięć osób.
3. W składzie komisji przewiduje się udział:
- 2 przedstawicieli Rady Dyrektorów
- 1 przedstawiciela Zarządu Stowarzyszenia
- 1 przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
- 1 muzyka z Łomżyńskiego Towarzystwa Muzycznego
4. Zgłoszone do konkursu prace zostaną ocenione do 25 czerwca 2014 r.
5. W celu zapewnienia obiektywnej i fachowej oceny nadesłanych prac dopuszcza się możliwość przeprowadzenia przez komisję konsultacji doradczych ze specjalistami z dziedziny polonistyki oraz muzykologii.
6. Ostateczne, ustalone przez komisję wyniki konkursu ogłoszone zostaną niezwłocznie na stronie internetowej Stowarzyszenia, zaś laureaci otrzymają informacje pisemne
VII. Sprawy organizacyjne.
1.Konkurs nie narusza zasad działania Stowarzyszenia EDUKATOR określonych w zatwierdzonym przez sąd Statucie./treść statutu dostępna na stronie www.sosedukator.pl/
2.Organizator nie zwraca prac i materiałów nadesłanych na konkurs.
3.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem materiałów na konkurs każdy uczestnik ponosi we własnym zakresie
4.Zgłoszenie utworu do konkursu jest równoznaczne z cesją praw autorskich na organizatora Konkursu t.j. na Stowarzyszenie EDUKATOR.
5.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania otrzymanych materiałów w bieżącej pracy dydaktyczno-wychowawczej prowadzonych szkół i przedszkoli
– z podaniem nazwiska Autora.
6.Zgłoszone na konkurs utwory nie będą wykorzystywane w celach komercyjnych.
7.Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na umieszczanie i przetwarzanie swoich danych w bazie Stowarzyszenia EDUKATOR – wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu oraz wykorzystywaniem utworów w pracy prowadzonych placówek.
8.Wszelkie wątpliwości związane z konkursem i nie zawarte w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator konkursu.
9.W sprawie szczegółowych informacji lub pytań należy bezpośrednio zwracać się do Biura Stowarzyszenia lub telefonicznie pod numerem 86 215 04 63 , Tel. kom.606 905 678

Zarząd Stowarzyszenia Edukator w Łomży

 

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.