Click on any image in images menu.
Menu
BIP
22 lutego 2015

Prezes Zarządu ,,Edukatora” wraz z liderami polskiej oświaty niezależnej na spotkaniu z Minister Edukacji Narodowej

          W dniu 18 lutego odbyło się w Ministerstwie Edukacji Narodowej spotkanie przedstawicieli organizacji związanych z oświatą niezależną z Panią Minister Joanną Kluzik - Rostkowską. Ze strony MEN w spotkaniu uczestniczyła również Pani Wiceminister Joanna Berdzik.
Szkolnictwo niezależne reprezentowali przedstawiciele dziewięciu organizacji pozarządowych, które przygotowały i zorganizowały październikową konferencję „Awangarda Edukacji, 25 lat Oświaty Niezależnej” w gmachu Sejmu.: patrz: www.men.gov.pl-awangarda-edukacji-25-lat-oswiaty-niezaleznej, www.sosedukator.pl/aktualnosci/.
           Podczas spotkania dyskutowano nad wyzwaniami stojącymi przed systemem edukacji oraz o obszarach i metodach możliwej współpracy, dzięki której doświadczenia dwudziestu pięciu lat oświaty niezależnej mogłyby zostać wykorzystane z pożytkiem dla kraju. Ustalone zostały obszary i zasady prowadzenia dalszego dialogu.
           Najważniejszym tematem spotkania w MEN był problem likwidacji małych wiejskich szkół, w związku ze zbliżającym się terminem podejmowania przez j.s.t. ewentualnych decyzji w tej sprawie. Federacja Inicjatyw Oświatowych przedstawiła problem w oparciu o konkretne przykłady gmin wiejskich, wykazując m.in. niespójności w prawie oświatowym.
W przekonaniu organizatorów spotkania małe szkoły powinny być przejmowane przez organizacje pozarządowe non-profit o otwartej formule członkostwa, tworzone przez działaczy społecznych i rodziców, gdyż oni najbardziej są zainteresowani, aby szkoła stała się nie tylko miejscem nauki na odpowiednim poziomie, ale także ośrodkiem życia kulturalnego i ośrodkiem aktywizacji życia społecznego i obywatelskiego. Ustalono, że w najbliższej nowelizacji ustawy o systemie oświaty wprowadzone zostaną poprawki, eliminujące niespójności prawne, utrudniające ratowanie małych wiejskich szkół przed likwidacją. Propozycje takich poprawek zostaną przygotowane przez FIO we współpracy z pozostałymi organizacjami, w ciągu najbliższych dni.
           Ruch OŚWIATA NIEZALEŻNA DLA POWSZECHNEJ EDUKACJI tworzy dziewięć organizacji pozarządowych, prowadzących szkoły niepubliczne i publiczne lub działających na rzecz edukacji: Są to następujące organizacje Federacja Inicjatyw Oświatowych,/Warszawa/ Fundacja Familijny Poznań, Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej,/Warszawa/ Stowarzyszenie ,,Edukator” w Łomży, Społeczne Towarzystwo Oświatowe,/Warszawa/ Stowarzyszenie Przymierze Rodzin, /Warszawa/ Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK,/Warszawa/ Stowarzyszenie Sztuka –Edukacja -Promocja, /Warszawa/Towarzystwo Oświatowe im. Cecylii Plater-Zyberkówny. Wynikiem prac przedstawicieli oświaty niezależnej jest identyfikacja najważniejszych wyzwań, którym naszym zdaniem w najbliższych latach sprostać musi cały system polskiej edukacji; każde z tych wyzwań zasługuje na szczególną uwagę i wymaga zdecydowanych, pilnych działań; m.in.
-Zapobieganie upadkowi szkół wiejskich, powodującemu zapaść cywilizacyjną.
-Uproszczenie i uporządkowanie podstawy programowej.
-Gruntowna zmiana systemu kształcenia nauczycieli.
-Przejrzyste prawo, określające cel edukacji i likwidacja biurokracji oświatowej.
          Liderzy w/w organizacji, działając od wielu lat w obszarze edukacji, czują potrzebę i wyrażają wolę aktywnej współpracy w celu naprawy tego, co działa źle i zapobiegania zagrożeniom dla edukacji narodowej. Poszczególne organizacje reprezentują różnorodne rozwiązania programowe. Łączy nas troska o dobro Rzeczypospolitej, myślenie w kategoriach społeczeństwa obywatelskiego i państwa, kierującego się w swoim działaniu zasadą pomocniczości. Dzięki temu potrafimy dyskutować, bazować na różnorodnych doświadczeniach i wypracowywać wspólne stanowisko. Wszyscy działamy niezależnie od jakiegokolwiek ruchu politycznego.
                                                                                                                               Barbara Kuczałek
                                                                                                     Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Edukator”
                                                                                                                                       w Łomży

Foto. Włodzimierz Taboryski – OdE

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria