Click on any image in images menu.
Menu
BIP
31 marca 2017

Nowy projekt współfinansowany przez PFRON

W ramach ogłoszonego przez PFRON Konkursu 2/2016 z dnia 24-10-2016 pn. „Kurs na samodzielność - zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” Stowarzyszenie „Edukator" zgłosiło wniosek o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Nasz projekt pt. „Systematyczna rehabilitacja i wsparcie rozwoju drogą ku samodzielności" uzyskał dofinansowanie na 2 okresy i będzie realizowany od dnia 1 kwietnia 2017 do dnia 31 marca 2019 roku Na pierwszy okres realizacji uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 781670,11 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt zł, jedenaście gr.)
W ramach projektu będziemy równolegle realizować dwa zadania konkursowe:
Zadanie 1) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.
Celem realizacji tego zadania jest uzyskanie najwyższego, możliwego do osiągnięcia poziomu samodzielności i niezależności dzieci niepełnosprawnych, zniwelowanie, zahamowanie lub znaczące spowolnienie występujących dysfunkcji oraz podniesienie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Działania projektu skierowane są do dzieci w wieku 1-12 lat z orzeczoną niepełnosprawnością. Zadaniem głównym projektu jest prowadzenie kompleksowej rehabilitacji dzieci w wieku 1-12 lat z orzeczoną niepełnosprawnością, mieszkających na terenie miasta Łomża, powiatu łomżyńskiego, zambrowskiego oraz pow. kolneńskiego , ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z małych środowisk wiejskich, które mają znacznie ograniczony dostęp do właściwej rehabilitacji. Zapewniamy dzieciom nieodpłatny transport i opiekę podczas przejazdów.
W każdym roku realizacji projektu przewidujemy udział 27 beneficjentów na zasadzie równych szans. Wszystkie działania opierają się na zasadzie pracy indywidualnej oraz grupowej-włączającej z dzieckiem niepełnosprawnym. Wielospecjalistyczne zajęcia będą prowadzone pod kierunkiem wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Kompleksowa stymulacja działań odbywać się będzie w warunkach terapii wielospecjalistycznej, z wykorzystaniem odpowiednio dobranego sprzętu, wyposażenia oraz atrakcyjnych środków dydaktycznych.
Zadanie 2. prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego i pedagogicznego udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych. Nieodpłatne, ogólnodostępne poradnictwo - realizowane w formie wolontariatu- kierujemy do osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i osób z najbliższego otoczenia beneficjentów zadania. Poradnictwo będzie ogólnodostępne ; mogą z niego skorzystać również osoby niepełnosprawne i ich rodziny, nie będące uczestnikami realizowanego zadania. Na stronie internetowej Edukatora" www.sosedukator.pl uruchomimy skrzynkę kontaktową, umożliwiającą zdawanie pytań i zgłaszanie problemów drogą elektroniczną, co ułatwi i umożliwi kontakt większej liczbie osób potrzebujących pomocy , wsparcia, informacji.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE,
do korzystania z naszych usług, pomocy i wsparcia
Barbara Kuczałek
Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Edukator”
w Łomży

 

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria