Click on any image in images menu.
Menu
BIP
15 kwietnia 2018

I ETAP PROJEKTU DWULETNIEGO, WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ PFRON – ZAKOŃCZONY

           Z końcem marca bieżącego roku zakończyliśmy realizację I etapu dwuletniego projektu pt. „SYSTEMATYCZNA REHABILITACJA I WSPARCIE ROZWOJU DROGĄ KU SAMODZIELNOŚCI”
Cel projektu: Uzyskanie najwyższego, możliwego do osiągnięcia poziomu samodzielności i niezależności dzieci niepełnosprawnych, zniwelowanie zahamowanie lub znaczące spowolnienie występujących dysfunkcji oraz podniesienie umiejętności gracy z osobami niepełnosprawnymi poprzez poradnictwo.
Typ projektu:
1.Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)
2.Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.
      Projekt, zgłoszony w 2016 roku do konkursu PFRON na zadania zlecane, uzyskał dofinansowanie na dwa kolejne etapy realizacji t. j. na lata 2017-2019. Realizując to zadanie po raz kolejny stworzyliśmy niepowtarzalną szansę dzieciom niepełnosprawnym w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zamieszkałym w Łomży oraz na terenie powiatów: łomżyńskiego, kolneńskiego i zambrowskiego na wielospecjalistyczną i długofalową rehabilitację, wsparcie rozwoju, integrację w grupach rówieśniczych oraz na edukację Głównym celem i intencją autorów i realizatorów projektu było stworzenie szansy małym mieszkańcom wiejskich środowisk, którzy mają znacznie ograniczony dostęp do właściwej rehabilitacji, ukierunkowanej na usprawnienie zarówno sfery fizycznej jak i psychicznej.
Bardzo istotnym walorem projektu był fakt, że mogliśmy małym pacjentom, mieszkającym poza Łomżą, zapewnić nieodpłatnie transport naszymi środkami lokomocji. Codziennie przez 12 ostatnich miesięcy 27 małych pacjentów korzystało z dobrodziejstw prowadzonego przez Stowarzyszenie „Edukator” Przedszkolnego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Łomży. Kadra, licząca 20 specjalistów, bardzo profesjonalnie i z wielką troską zajmowała się swoimi podopiecznymi. Dzieci korzystały m.in. z sali doświadczania świata, groty solno-jodowej, świetnie wyposażonej sali do rehabilitacji ruchowej, wanny do hydromasażu, gabinetu logopedycznego z nowoczesnymi programami edukacyjnymi, biofeedbacku i z wielu innych, specjalistycznych urządzeń. Na realizację pierwszego, 12-miesięcznego etapu projektu, który był realizowany od 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2018 roku przeznaczyliśmy ponad 800 tys. zł; były to fundusze pozabudżetowe, pozyskane z PFRON dzięki determinacji i pracowitości ludzi Stowarzyszenia „Edukator”, którzy systematycznie i skutecznie realizują misję i cele Stowarzyszenia, łagodząc na bieżąco najbardziej palące problemy społeczne naszego miasta i okolic.
       Dane statystyczne o liczbie dzieci niepełnosprawnych są alarmujące. Wg danych statystycznych, opublikowanych przez Powiatowe Zespoły d.s. Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży. w Zambrowie i w Kolnie w okresie styczeń 2015 - wrzesień 2016 wydano ogółem 643 orzeczenia o niepełnosprawności osobom poniżej 16 roku życia : pow. łomżyński 190 , Zambrów i pow. zambrowski 149, pow. kolneński 110. W tym samym okresie osobom powyżej 16 roku życia wydano łącznie 4608 orzeczeń o niepełnosprawności : Łomża i pow. łomżyński 2947, Zambrów i pow. zambrowski 774, Kolno i pow. kolneński 887.
Zarówno liczne publikacje naukowe jak i nasze doświadczenia w pracy z dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności wskazują, że rehabilitacja jest tym bardziej skuteczna, im wcześniej została podjęta. Aby terapia była skuteczna - musi być systematyczna, długofalowa i precyzyjnie dostosowana do indywidualnych możliwości rozwojowych każdego dziecka.
Bardzo ważnym, trudnym do przecenienia elementem procesu rehabilitacji i pomocy dzieciom niepełnosprawnym jest serdeczne zaangażowanie i wsparcie ich rodziców oraz całych rodzin. W ,,Edukatorze” każdy rodzic może uzyskać profesjonalną pomoc i poradę specjalistów. Od kilku lat systematycznie organizujemy dla osób z najbliższego otoczenia dzieci niepełnosprawnych różnorodne tematycznie warsztaty, konsultacje i porady indywidualne.
      W realizowanym aktualnie projekcie dwuletnim zorganizowaliśmy, dzięki zaangażowaniu specjalistów - wolontariuszy, poradnictwo specjalistyczne w trzech dziedzinach: społeczno-prawne, psychologiczne; pedagogiczne.
Celem prowadzenia poradnictwa w sposób ogólnodostępny i systematyczny jest :
- podniesienie świadomości prawnej wśród rodzin osób z niepełnosprawnością w zakresie
uregulowań prawnych, dotyczących osób z niepełnosprawnością i ich rodzin
- poprawa codziennego funkcjonowania psychospołecznego, pomoc w podejmowaniu
właściwych decyzji życiowych , radzenia sobie z aktualnymi problemami, wynikającymi
lub związanymi z niepełnosprawnością oraz ukierunkowanie na możliwości korzystania
ze specjalistycznych form pomocy psychologicznej
- optymalizowanie życia osoby z niepełnosprawnością, wzbogacanie wiedzy rodziców
i członków rodzin osób dotkniętych niepełnosprawnością na temat form i możliwości
wspomagania rozwoju osoby niepełnosprawnej w warunkach domowych, współpracy
z terapeutami , umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych
       Poradnictwo jest ogólnodostępne ; mogą z niego skorzystać również osoby niepełnosprawne i ich rodziny, nie będące uczestnikami realizowanego zadania. Na stronie internetowej stowarzyszenia uruchomiliśmy skrzynkę kontaktową , umożliwiającą zadawanie pytań i zgłaszanie problemów drogą elektroniczną, co ułatwia i umożliwia kontakt większej
liczbie osób potrzebujących pomocy , wsparcia, informacji. Naszym celem jest wspieranie środowisk rodzinnych dzieci niepełnosprawnych w codziennym funkcjonowaniu. Pragniemy jak najlepiej przygotować osoby z najbliższego otoczenia dzieci niepełnosprawnych do świadomego i umiejętnego uczestnictwa w procesie wspierania ich rozwoju m.in. poprzez kontynuację pewnych elementów terapii i ćwiczeń, z których dzieci korzystają pod opieką specjalistów. Tylko w taki sposób możemy maksymalnie, w sposób trwały złagodzić skutki niepełnosprawności.
         Od 01 kwietnia 2018 rozpoczynamy realizację II etapu projektu. Beneficjentami projektu są nadal dzieci zakwalifikowane do pierwszego etapu, spełniające wymogi kwalifikacji. Dzieci, które kończą 12 lat kontynuują terapie do końca bieżącego roku szkolnego. Nabór uzupełniający nowych beneficjentów będziemy prowadzić od 01 do 15 września b.r. Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania dziecka jest aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wiek od 1 do 12 roku życia oraz złożenie w biurze Stowarzyszenia deklaracji uczestnictwa, dostępnej na naszej stronie.
Wszelkich informacji o projekcie udziela: biuro Stowarzyszenia w Łomży przy ul Polowej 57C, czynne codziennie w godzinach 8.00 – 15.30; tel/fax 86 215 04 63, tel. kom. 606 905 678 e-mail: biuro@sosedukator.pl. Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony na facebook-u.www.facebook.com/Przedszkolny Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

 

Projekt współfinansowany ze środków
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
w ramach konkursu nr 2/2016

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.