Click on any image in images menu.
Menu
BIP
8 marca 2019

Sprawozdanie

Stowarzyszenie „Edukator" w Łomży to organizacja realizująca działalność pożytku publicznego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t. j; działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.
W całokształcie działalności Stowarzyszenia przyświeca cel nadrzędny: niesienia pomocy i udzielania wsparcia osobom i grupom społecznym , zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz upowszechniania dostępu do edukacji na różnych jej szczeblach.
-„Edukator" aktywnie uczestniczy w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, realizując zadania statutowe, wynikające z diagnozy lokalnych potrzeb społecznych,przeznaczając na realizację tego celu zarówno środki własne, jak i pozyskiwane z funduszy zewnętrznych , do których składano liczne aplikacje.
-„Edukator" realizuje ideę partnerstwa lokalnego, będąc stymulatorem i realizatorem współpracy III sektora z sektorami lillw realizacji zadań publicznych, niedostatecznie wspieranych finansowo i instytucjonalnie ze środków publicznych. Animując współpracę w sposób niekonwencjonalny, nowatorski, wybiegający poza schematy, Stowarzyszenie często ponosi koszty tych działań wyłącznie z własnych środków statutowych, mając na uwadze nade wszystko dobro odbiorców działań organizacji. -„Edukator" prowadzi edukację przedszkolną w środowiskach, dla których ta forma edukacji była niedostępna ze względów demograficznych i ekonomicznych. Nasza organizacja wspiera te środowiska w procesie przekazywania wartości związanych z rozwojem rodziny oraz prowadzi działalność edukacyjną w zakresie praw i wolności obywatelskich. Wszystkie działania Stowarzyszenia wpisują się w sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, szczególnie w zakresie funkcjonowania zasady pomocniczości, standardów współpracy, kształtowania demokratycznego ładu społecznego .
Nasze działania :
•promują inicjatywy, sprzyjające wyrównywaniu szans rozwojowych środowisk, zagrożonych marginalizacją społeczno - ekonomiczną,
•wspierają aktywność samorządową na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów i zaspokajania najpilniejszych potrzeb lokalnych środowisk
•animują rozwój lokalnego potencjału obywatelskiego oraz tworzenie samodzielnych struktur NGO, współpracując z instytucjami państwowymi, samorządami lokalnymi „Edukator" współdziała również w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych społeczności wiejskich z organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi m, in, Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana. Amosa Komeńskiego, Federacją Inicjatyw Oświatowych w Warszawie, Fundacją „Elementarz" w Katowicach, Fundacją Libratus w Krakowie , Civitas Georgica (Gruzja) itp.
Jesteśmy również partnerem społecznym MEN
W roku sprawozdawczym do 31 sierpnia byliśmy organem prowadzącym 40 wiejskich szkół podstawowych w czterech województwach; podlaskim - 24 szkoly,wwarmińsko-mazurskim-7 szkół, mazowieckim 6szkółoraz3 wwojlubelskim. Z końcem rokuszkolnego 2016/2017 byliśmyzmuszeni wygasić ze względów demograficznych działalność jednej szkoły w woj podlaskim.
We współpracy z Polską Szkolą Internetową Libratus w minionym roku realizowaliśmy w 15 naszych szkołach nauczaniedomowe dla 152 uczniówumożliwiającim realizację naodległośćobowiązku szkolnego wpolskiejszkole.Wwiększościsątodzieci polskie,przebywające pozagranicami,.
Libratus to darmowy program skierowany do Polaków, przebywających poza granicami kraju, którzy chcą zapewnić dzieciom stały kontakt z polską szkołą i edukacją . Uczestnicząc w projekcie każdy chętny uczeń, przywsparciu rodziców, ma możliwość realizacji polskiej podstawy programowej. Nauka odbywa się w oparciu o scenariusze lekcyjne i repetytoria, zamieszczone na internetowej platformie. Dodatkowe wsparcie stanowi baza różnorodnych, multimedialnych materiałów edukacyjnych oraz cotygodniowe lekcje on-line, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Rodziny tych uczniów mieszkają w różnych krajach Europy jak również na innych kontynentach. To właśnie rodzice zadbali o kontynuację nauczania swoich dzieci w języku ojczystym w systemie internetowego nauczania domowego on--line. Uczniowie przypisani są do różnych szkól „Edukatora" wybieranych przez rodziców najczęściej w tych rejonach Polski, z których pochodzą. Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu społeczności naszych polskich szkól są przyjazdy dzieci z zagranicy na obowiązkowe dla nich egzaminy klasyfikacyjne. Przy tej okazji organizowane są w naszych szkołach rodzinne pikniki integracyjne , w których uczestniczą całymi rodzinami niemal wszyscy mieszkańcy lokalnych środowisk. Jest to najbardziej naturalna i kuteczna forma podtrzymywania więzi Polaków, przebywających poza granicami z rodziną, z polska szkołą, z lokalnym środowiskiem, z Ojczyzną.... Działania, związane z nauczaniem dzieci naszych Rodaków, rozproszonych po świecie przynoszą korzyści wszystkim: im - bo mają kontakt z polską szkołą, nam - bo pomagamy w utrzymaniu więzi z krajem ojczystym, w zachowaniu polskości. Obecnośćw malej, wiejskiej polskiej szkole uczniów, czasowo przebywających za granicą, realizujących nauczanie domowe w formie on-line to wielka wartość dodana dla wszystkich, zarówno dla nas - Polaków mieszkających w Ojczyźnie jak i dla Nich - Polaków oddalonych od kraju ojczystego , od Polski.
W roku szkolnym 2017/18 prowadzimy: 39 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, 11 przedszkoli w tym 9 wiejskich, dwa żłobki, jeden Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy w Łomży, działający na bazie Przedszkolnego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych. Zgodnie z postanowieniami ustawy oświatowej, wprowadzającej reformę systemu edukacji, 37 naszych szkól uzyskało status ośmioletniej szkoły podstawowej (dwie szkoły realizują tylko I i II etap edukacji). Na łączną liczbę 39 prowadzonych szkół 28 to szkoły publiczne, 11 to szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych. 33 placówki utworzyliśmy na miejsce szkól zlikwidowanych ze względów ekonomicznych przez samorządy, pozostałe sześć szkół samorządy przekazały nam do prowadzenia na mocy Ustawy o.s.o
Bieżące administrowanie stowarzyszeniem oraz prowadzonymi placówkami zapewnia biuro Stowarzyszenia, w którym pracuje 16 osób (13,5 etatów ) Większość naszych pracowników legitymuje się wykształceniem wyższym mgr oraz ukończeniem licznych kursów specjalistycznych i studiów podyplomowych. Pracownicy posiadają bardzo bogate doświadczenie w pracy na rzecz rozwoju wiejskich środowisk, zdobyte m.in. wtoku realizacji wielu projektówfinansowanych zewnętrznie, podejmujących działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych , przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu w środowiskach de-faworyzowanych, stwarzania warunków dla równego uczestnictwa kobiet i mężczyzn w działaniach na rzecz lokalnego rozwoju.
W roku sprawozdawczym realizowaliśmy projekty i zdania zlecane, współfinansowane z funduszy zewnętrznych. W kwietniu 2017 rozpoczęliśmy realizację pierwszego etapu dwuletniego projektu na rzecz dzieci niepełnosprawnych, współfinansowanego przez PFRON. Działaniami projektu objęliśmy 27 dzieci niepełnosprawnych, wymagających systematycznej rehabilitacji i wielospecjalistycznego wsparcia, mieszkających w małych środowiskach. Dla członków rodzin oraz osób z najbliższego otoczenia dzieci niepełnosprawnych realizujemyw ramach projektu ogólnodostępne, nieodpłatne poradnictwo prawne, pedagogiczne i psychologiczne . Poradnictwo realizują specjaliści-wolontariusze, którzy pomagają w rozwiązywaniu problemów natury prawnej, wspierają rodziców w trudnych sytuacjach wychowawczych i edukacyjnych. W roku 2017 pozyskaliśmy fundusze zewnętrzne na następujące zadania 1. z Podlaskiego Oddziału PFRON; realizacja I etapu projektu dwuletniego p.t. „Systematyczna rehabilitacja i wsparcie rozwoju drogą ku samodzielności
2. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu „Maluch+" na kontynuację działań, zainicjowanych w projekcie "Dziecko w grupie żłobkowej w Łomży- rodzic wraca do pracy";
3. z UrzędówWojewódzkich : z podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz z mazowieckiego.W ramach rządowego programu wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+" w 2017 r. uzyskaliśmy dotacje dla sześciu szkół; podlaskie cztery, warmińsko-mazurskie jedna, mazowieckie jedna szkoła
4. z urzędów wojewódzkich podlaskiego i warmińsko-mazurskiego na wyposażenie gabinetów profilaktyki leczniczej w pięciu szkołach
(odpowiednio 3+2)
5. zRady Europyuzyskaliśmydotację naprojekt badawczy„Wspólnasprawa"Demokratyczne zarządzanie szkołą włączającą, koordynowany w Polsce przez łomżyńskie Stowarzyszenie „Edukator" Projekt „Wspólna sprawa „ to jeden z czterech międzynarodowych projektów, które w 2017 roku były realizowane przez uniwersytety, organizacje rządowe i pozarządowe na zamówienia Wydziału Edukacji Rady Europy.
6. z MSZ na kontynuację realizacji projektu „Wsparcie zmian na rzecz zwiększenia dostępu i jakości edukacji przedszkolnej w Gruzji"; cele projektu
a) wsparcie grup de-faworyzowanych na obszarach wiejskich Gruzji poprzez poprawę dostępu dzieci w wieku 3-6 lat do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
b) Usprawnienie mechanizmu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci w regionach wiejskich poprzez wzrost zdolności instytucjonalnych i poprawę
zarządzania edukacją przedszkolną przez samorządy lokalne z włączeniem rodziców i środowisk lokalnych.
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r Stowarzyszenie Edukator w Łomży skupiało 811 członków, działających w 38 kołach terenowych, zlokalizowanych przy biurze stowarzyszenia, wiejskich szkołach podstawowych i przedszkolach , prowadzonych przez naszą organizację
W roku sprawozdawczym 2017 Zarząd Stowarzyszenia "Edukator" odbył 56 posiedzeń. Podjęto łącznie 48 uchwał, regulujących bieżące funkcjonowanie stowarzyszenia i prowadzonych jednostek organizacyjnych. Zgodnie z wymogami statutowymi wszystkie kluczowe dla stowarzyszenia i prowadzonych jednostek zagadnienia konsultowaliśmy z Radą Dyrektorów. Konsultacje przeprowadziliśmy zarówno w formie spotkań stacjonarnych jak i w formie elektronicznej. Wszystkie realizowane konultacje są na bieżąco dokumentowane przez przewodniczącą i sekretarza Rady Dyrektorów. Wszystkie działania Stowarzyszenia wpisują się w sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, szczególnie w zakresie funkcjonowania zasady pomocniczości, standardów współpracy, kształtowania demokratycznego ładu społecznego

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.